alt

  UNIDADES DIDÁCTICAS
galego

Descarga      10 años
  Subir   
Descarga      11 años
  Subir   
Descarga      12 años
       Os números naturais
       Múltiplos e divisores
       Os números enteiros
       Números decimais
       Fraccións
       Proporcionalidade
       Expresións alxébricas
       Recta e ángulos no plano
       Polígonos, perímetros e áreas
       A circunferencia e o círculo
       Táboas e gráficas
       Estatística e probabilidade
  Subir   
Descarga      13 años
       Potencias e raíces con números enteiros
       Fraccións
       Decimais
       Proporcionalidade
       Expresións alxébricas
       Ecuacións
       Semellanza. Teorema de Pitágoras
       Corpos xeométricos
       Áreas de corpos xeométricos
       Volume dos corpos xeométricos
       Funcións
       Estatística
  Subir   
Descarga      14 años
       Os números racionais
       Polinomios
       Ecuacións de segundo grao
       Sistemas de ecuacións
       Progresións
       Figuras planas, Propiedade métricas
       Movementos no plano
       Corpos xeométricos
       Funcións e gráficas
       Funcións lineais
       Estatística
       Probabilidade
  Subir   
Descarga      15 años
       Números enteiros e racionais
       Os números reais
       Problemas aritméticos
       Polinomios
       Ecuacións e inecuacións
       Sistemas de ecuacións
       Semellanza e trigonometría
       Problemas xeométricos
       Funcións e gráficas
       Funcións elementais
       Estatística
       Probabilidade
       Os números reais
       Potencias e radicais
       Polinomios
       Ecuacións e sistemas
       Inecuacións
       Semellanza
       Trigonometría
       Funcións e gráficas
       Funcións polinómicas
       Funcións racionais, exponenciais e logarítmicas
       Estatística
       Probabilidade
  Subir   
Descarga      16 años
  Subir   
Descarga      17 años
  Subir   
Descarga      18 años en adelante
  Subir   
Descarga      Menores de 6 años
  Subir   
Descarga      6 años
  Subir   
Descarga      7 años
  Subir   
Descarga      8 años
  Subir   
Descarga      9 años
  Subir