alt

  UNIDADES DIDÁCTICAS
galego

Descarga      2º ESO
       Potencias e raíces con números enteiros
       Fraccións
       Decimais
       Proporcionalidade
       Expresións alxébricas
       Ecuacións
       Semellanza. Teorema de Pitágoras
       Corpos xeométricos
       Áreas de corpos xeométricos
       Volume dos corpos xeométricos
       Funcións
       Estatística
  Subir