alt

  UNIDADES DIDÁCTICAS
galego

Descarga      Álgebra
       Os números naturais
       Múltiplos e divisores
       Os números enteiros
       Números decimais
       Fraccións
       Proporcionalidade
       Potencias e raíces con números enteiros
       Fraccións
       Decimais
       Proporcionalidade
       Os números racionais
       Números enteiros e racionais
       Os números reais
       Problemas aritméticos
       Os números reais
       Potencias e radicais
       Ecuacións
       Ecuacións de segundo grao
       Sistemas de ecuacións
       Ecuacións e inecuacións
       Sistemas de ecuacións
       Ecuacións e sistemas
       Inecuacións
       Expresións alxébricas
       Expresións alxébricas
       Polinomios
       Polinomios
       Polinomios
  Subir   
Descarga      Geometría
       Recta e ángulos no plano
       Polígonos, perímetros e áreas
       A circunferencia e o círculo
       Semellanza e trigonometría
       Semellanza
       Semellanza. Teorema de Pitágoras
       Movementos no plano
       Trigonometría
       Figuras planas, Propiedade métricas
       Problemas xeométricos
       Corpos xeométricos
       Áreas de corpos xeométricos
       Volume dos corpos xeométricos
       Corpos xeométricos
  Subir   
Descarga      Análisis
       Funcións lineais
       Funcións elementais
       Progresións
       Táboas e gráficas
       Funcións
       Funcións e gráficas
       Funcións e gráficas
       Funcións e gráficas
       Funcións polinómicas
       Funcións racionais, exponenciais e logarítmicas
  Subir   
Descarga      Estadística y Probabilidad
       Estatística e probabilidade
       Estatística
       Estatística
       Estatística
       Estatística
       Probabilidade
       Probabilidade
       Probabilidade
  Subir   
Descarga      Matemáticas Aplicadas
  Subir   
Descarga      Herramientas de edición
  Subir   
Descarga      Juegos de ingenio
  Subir