alt

  UNIDADES DIDÁCTICAS
galego

Descarga      Geometría
       Recta e ángulos no plano
       Polígonos, perímetros e áreas
       A circunferencia e o círculo
       Semellanza e trigonometría
       Semellanza
       Semellanza. Teorema de Pitágoras
       Movementos no plano
       Trigonometría
       Figuras planas, Propiedade métricas
       Problemas xeométricos
       Corpos xeométricos
       Áreas de corpos xeométricos
       Volume dos corpos xeométricos
       Corpos xeométricos
  Subir