alt

  UNIDADES DIDÁCTICAS
galego

Descarga      4º ESO (B)
       Os números reais
       Potencias e radicais
       Polinomios
       Ecuacións e sistemas
       Inecuacións
       Semellanza
       Trigonometría
       Funcións e gráficas
       Funcións polinómicas
       Funcións racionais, exponenciais e logarítmicas
       Estatística
       Probabilidade
  Subir