alt

  UNIDADES DIDÁCTICAS
galego

Descarga      4º ESO (A)
       Números enteiros e racionais
       Os números reais
       Problemas aritméticos
       Polinomios
       Ecuacións e inecuacións
       Sistemas de ecuacións
       Semellanza e trigonometría
       Problemas xeométricos
       Funcións e gráficas
       Funcións elementais
       Estatística
       Probabilidade
  Subir