alt

  UNIDADES DIDÁCTICAS
galego

Descarga      Álgebra
       Os números naturais
       Múltiplos e divisores
       Os números enteiros
       Números decimais
       Fraccións
       Proporcionalidade
       Potencias e raíces con números enteiros
       Fraccións
       Decimais
       Proporcionalidade
       Os números racionais
       Números enteiros e racionais
       Os números reais
       Problemas aritméticos
       Os números reais
       Potencias e radicais
       Ecuacións
       Ecuacións de segundo grao
       Sistemas de ecuacións
       Ecuacións e inecuacións
       Sistemas de ecuacións
       Ecuacións e sistemas
       Inecuacións
       Expresións alxébricas
       Expresións alxébricas
       Polinomios
       Polinomios
       Polinomios
  Subir