alt

  UNIDADES DIDÁCTICAS
galego

Descarga      1º ESO
       Os números naturais
       Múltiplos e divisores
       Os números enteiros
       Números decimais
       Fraccións
       Proporcionalidade
       Expresións alxébricas
       Recta e ángulos no plano
       Polígonos, perímetros e áreas
       A circunferencia e o círculo
       Táboas e gráficas
       Estatística e probabilidade
  Subir