alt

  UNITATS DIDÀCTIQUES EDUCACIÓ DIGITAL A DISTÀNCIA (EDAD)
català

Descarga      10 años
  Subir   
Descarga      11 años
  Subir   
Descarga      12 años
       Els nombres naturals
       Múltiples i divisors
       Els nombres enters
       Nombres decimals
       Fraccions
       Proporcionalitat
       Expressions algebraiques
       Rectes i angles en el pla
       Polígons, perímetres i àrees
       La circumferència i el cercle
       Taules i gràfiques
       Estadística i probabilitat
  Subir   
Descarga      13 años
       Operacions amb enters
       Fraccions
       Nombres decimals
       Proporcionalitat
       Expressions algebraiques
       Equacions
       Semblança. Teorema de Pitàgores
       Cossos geomètrics
       Àrees de cossos geomètrics
       Volums de cossos geomètrics
       Funcions
       Estadística
  Subir   
Descarga      14 años
       Els nombres racionals
       Polinomis
       Equacions de 2n grau
       Sistemes d'equacions
       Progressions
       Figures planes, propietats mètriques
       Moviments al pla
       Cossos geomètrics
       Funcions i gràfiques
       Funcions lineals
       Estadística
       Probabilitat
  Subir   
Descarga      15 años
       Nombres enters i racionals
       Els nombres reals
       Problemes aritmètics
       Polinomis
       Equacions i inequacions
       Sistemes d'equacions
       Semblança i trigonometria
       Problemes geomètrics
       Funcions i gràfiques
       Funcions elementals
       Estadística
       Probabilitat
       Els nombres reals
       Potències i radicals
       Polinomis
       Equacions i sistemes
       Inequacions
       Semblança
       Trigonometria
       Funcions i gràfiques
       Funcions polinòmiques
       Funcions racionals, exponencials i logarítmiques
       Estadística
       Probabilitat
  Subir   
Descarga      16 años
  Subir   
Descarga      17 años
  Subir   
Descarga      18 años en adelante
  Subir   
Descarga      Menores de 6 años
  Subir   
Descarga      6 años
  Subir   
Descarga      7 años
  Subir   
Descarga      8 años
  Subir   
Descarga      9 años
  Subir