alt

  UNITATS DIDÀCTIQUES EDUCACIÓ DIGITAL A DISTÀNCIA (EDAD)
català

Descarga      Álgebra
       Els nombres naturals
       Múltiples i divisors
       Els nombres enters
       Nombres decimals
       Fraccions
       Proporcionalitat
       Operacions amb enters
       Fraccions
       Nombres decimals
       Proporcionalitat
       Els nombres racionals
       Nombres enters i racionals
       Els nombres reals
       Problemes aritmètics
       Els nombres reals
       Potències i radicals
       Equacions
       Equacions de 2n grau
       Sistemes d'equacions
       Sistemes d'equacions
       Equacions i sistemes
       Equacions i inequacions
       Inequacions
       Expressions algebraiques
       Expressions algebraiques
       Polinomis
       Polinomis
       Polinomis
  Subir   
Descarga      Geometría
       Rectes i angles en el pla
       Polígons, perímetres i àrees
       La circumferència i el cercle
       Semblança
       Semblança. Teorema de Pitàgores
       Moviments al pla
       Semblança i trigonometria
       Trigonometria
       Figures planes, propietats mètriques
       Àrees de cossos geomètrics
       Volums de cossos geomètrics
       Cossos geomètrics
       Cossos geomètrics
       Problemes geomètrics
  Subir   
Descarga      Análisis
       Funcions
       Funcions lineals
       Progressions
       Taules i gràfiques
       Funcions i gràfiques
       Funcions i gràfiques
       Funcions elementals
       Funcions i gràfiques
       Funcions polinòmiques
       Funcions racionals, exponencials i logarítmiques
  Subir   
Descarga      Estadística y Probabilidad
       Estadística i probabilitat
       Estadística
       Estadística
       Estadística
       Estadística
       Probabilitat
       Probabilitat
       Probabilitat
  Subir   
Descarga      Matemáticas Aplicadas
  Subir   
Descarga      Herramientas de edición
  Subir   
Descarga      Juegos de ingenio
  Subir