alt

  UNITATS DIDÀCTIQUES EDUCACIÓ DIGITAL A DISTÀNCIA (EDAD)
català

Descarga      3º ESO
       Els nombres racionals
       Polinomis
       Equacions de 2n grau
       Sistemes d'equacions
       Progressions
       Figures planes, propietats mètriques
       Moviments al pla
       Cossos geomètrics
       Funcions i gràfiques
       Funcions lineals
       Estadística
       Probabilitat
  Subir