alt

  UNITATS DIDÀCTIQUES EDUCACIÓ DIGITAL A DISTÀNCIA (EDAD)
català

Descarga      2º ESO
       Operacions amb enters
       Fraccions
       Nombres decimals
       Proporcionalitat
       Expressions algebraiques
       Equacions
       Semblança. Teorema de Pitàgores
       Cossos geomètrics
       Àrees de cossos geomètrics
       Volums de cossos geomètrics
       Funcions
       Estadística
  Subir