alt

  UNITATS DIDÀCTIQUES EDUCACIÓ DIGITAL A DISTÀNCIA (EDAD)
català

Descarga      Geometría
       Rectes i angles en el pla
       Polígons, perímetres i àrees
       La circumferència i el cercle
       Semblança
       Semblança. Teorema de Pitàgores
       Moviments al pla
       Semblança i trigonometria
       Trigonometria
       Figures planes, propietats mètriques
       Àrees de cossos geomètrics
       Volums de cossos geomètrics
       Cossos geomètrics
       Cossos geomètrics
       Problemes geomètrics
  Subir