alt

  UNITATS DIDÀCTIQUES EDUCACIÓ DIGITAL A DISTÀNCIA (EDAD)
català

Descarga      4º ESO (A)
       Nombres enters i racionals
       Els nombres reals
       Problemes aritmètics
       Polinomis
       Equacions i inequacions
       Sistemes d'equacions
       Semblança i trigonometria
       Problemes geomètrics
       Funcions i gràfiques
       Funcions elementals
       Estadística
       Probabilitat
  Subir