alt

  UNITATS DIDÀCTIQUES EDUCACIÓ DIGITAL A DISTÀNCIA (EDAD)
català

Descarga      4º ESO (B)
       Els nombres reals
       Potències i radicals
       Polinomis
       Equacions i sistemes
       Inequacions
       Semblança
       Trigonometria
       Funcions i gràfiques
       Funcions polinòmiques
       Funcions racionals, exponencials i logarítmiques
       Estadística
       Probabilitat
  Subir