alt

  UNITATS DIDÀCTIQUES EDUCACIÓ DIGITAL A DISTÀNCIA (EDAD)
català

Descarga      12 años
       Els nombres naturals
       Múltiples i divisors
       Els nombres enters
       Nombres decimals
       Fraccions
       Proporcionalitat
       Expressions algebraiques
       Rectes i angles en el pla
       Polígons, perímetres i àrees
       La circumferència i el cercle
       Taules i gràfiques
       Estadística i probabilitat
  Subir