U6-PROPORCIONALITAT

Comenta les següents situacions amb el teu company o companya. D'aquí una estona les comentarem entre tots.

1-Tot seguit es mostren els preus d'un mercat virtual. Quin és el preu de 6 cabdells?

fPodries dir quin és el preu de 12 cabdells? i de 18? i de 4?  i de 2?
2-Observeu les següents imatges:


n
p
i

Què significa el símbol % que apareix a les tres imatges?

3-Amb la informació que dóna el següent mapa, podríes calcular les dimensions del teu institut?m

En aquesta unitat resoldrem aquestes qüestions i moltes més...

0-Prova inicial.
1-Magnituds directament proporcionals.
1.2-Una raó molt quotidiana.
2-
Magnituds inversament proporcionals.
3-Percentatges.
4-Percentages fàcils.
4.1-Informació nutricional.
5-Interès simple i escales.
6-Matt Groenning i la proporcionalitat.
-Prova final.
OBJECTIUS

  • Realitzar càlculs de proporcionalitat de la vida quotidiana.
  • Sensibilitzar-se per la presentació ordenada i clara del procés dels problemes.
  • Cercar i filtrar informació per a la resolució de problemes.
  • Treballar de forma cooperativa amb eines d'informació i comunicació.
  • Interessar-se i valorar críticament les informacions que utilitzen proporcionalitat directa i inversa i tants per cent.

Ricard Caballero Monteso.
i
l  
Eda 2009