Mecànica de Fluids

Icono IDevice
Què és la Mecànica de fluids?

La mecànica dels fluids és la part de la física que estudia l'efecte de les forces sobre els fluids i el seu moviment. Els fluids són els líquids i els gasos. És una branca de la mecànica dels medis continus que es divideix en dos camps, la hidrostàtica o estàtica de fluids, que estudia els fluids en equilibri estàtic, i la hidrodinàmica o dinàmica de fluids, que estudia els fluids sotmesos a forces no nul·les, en moviment. L'estudi de la mecànica dels fluids ja és documentada a l'antiga Grècia on Arquimedes va iniciar l'estudi de la hidrostàtica. A l'edat mitjana els físics Al-Biruni i Al-Khazini avançarien en la hidrostàtica i començarien l'estudi de la dinàmica dels fluids.

Tanmateix, la mecànica de fluids i en especial la hidrodinàmica és un camp d'estudi amb força problemes sense resoldre o parcialment resolts. Es tracta d'una disciplina matemàticament complexa que sovint requereix de l'anàlisi numèrica amb l'ajut dels ordinadors. Una nova branca denominada Dinàmica de Fluids Computacional segueix aquest camí de la informàtica per tal de resoldre els problemes. També s'utilitza la velocimetria per imatge de partícules, un mètode experimental que permet l'anàlisi i la visualització del flux d'un fluid.

 
 

Objectius


  • Conèixer què són els fluids: líquids i gasos les seves propietats i característiques.

  • Saber què és la Hidrostàtica. Teorema de Pascal; forces sobre superfícies i condicions de flotació.

  • Saber què és la Hidrodinàmica. Equacions fonamentals; conservació de la massa, quantitat de moviment i energia. Circulació de fluids per un tub, potència hidràulica, pèrdues de càrrega i transferència d’energia.

  • Realitzar i conèixer aplicacions dels fluids a màquines i mecanismes: accionaments, premses, frens i/o bombeig.


Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

EDA 2010