Densitat absoluta i relativa d'un fluid

Densitat absoluta


 

S'anomena densitat absoluta (r), o simplement densitat d'un cos, a la seva massa per unitat de volum. Si m és la massa d'un cos i V el seu volum, la seva densitat serà:


En el Sistema Internacional s'expressa en kg/m3 (en el sistema c.g.s., en g/cm3).

Densitat relativa


 

Es defineix densitat relativa d'un cos com el quocient entre la seva densitat absoluta i la d'una substància que es pren com a referència. Pels sòlids i líquids és usual considerar com a referència la densitat de l'aigua pura a 4ºC i una atmosfera de pressió. Pels gasos és freqüent prendre la de l'aire, sota condicions normals, com a substància de referència.


Segons la definició, la densitat relativa a l'aigua es pot calcular com el quocient entre la massa m d'un volum determinat de substància i la massa ma del mateix volum d'aigua:

 

 

La densitat relativa és un número adimensional. En el cas que la substància de referència sigui l'aigua i la temperatura sigui de 4ºC, el valor de la densitat relativa coincideix amb el valor de la densitat absoluta expressada en g/cm3.

Això és així donat que la densitat de l'aigua a 4ºC és de 1 g/cm3. La densitat varia de forma molt considerable amb la temperatura, per aquesta raó la temperatura és un paràmetre necessàriament a tenir en consideració quan es realitzin mesures o estudis sobre la densitat d'un fluid.

 

Hi ha altres magnituds relacionades amb la densitat que també s'utilitzen, algunes d'elles són:

Pes específic : pes per unitat de volum.

 

en SI newtons/m3

en sistema Tècnic kp/m3

Cal tenir en compte que

Pes específic = densitat X gravetat

Volum específic : volum que ocupa una unitat de massa.

Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

EDA 2010