IES Castell d'Estela

ÍNDEX
  Introducció

Objectius

1.- LA MESURA

2.- MESURES DE LONGITUD

3.- MESURES DE CAPACITAT

4.- MESURES DE MASSA

5.- MESURES DE SUPERFÍCIE

LA MESURA I EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL
INTRODUCCIÓ


En aquesta unitat es pretén introduir a l'alumne en el concepte de la mesura, conscienciar-lo en l'arbitrarietat de l'elecció d'una unitat de mesura, però de la necessitat de fixar un sistema de mesures vàlid per a tothom.

Es treballarà el sistema mètric decimal i les seves unitats fonamentals de longitud, massa i capacitat. En cadascuna d'elles s'aprendran els seus múltiples i submúltiples, i es practicaran els canvis d'unitats.

Posteriorment s'introduiran les unitats de superfície i es deduiran les expressions per càlcular les superfícies del quadrat, del rectangle, dels paral·lelograms, dels trapezis i dels triangles.

OBJECTIUS
 

 

 • Aprendre a mesurar sense necessitat d'usar el sistema métrico decimal.
 • Expressar una mesura amb la unitat adient i valorar-ne la precisió.
 • Conèixer el sistema mètric decimal i les seves unitats fonamentals de longitud, massa i capacitat.
 • Conèixer i usar correctament els múltiples i submúltiples de les unitats fonamentals de longitud massa i capacitat.
 • Mesurar superfícies de manera directa utilitzant una altra superfície que es pren com a unitat.
 • Veure la necessitat d’emprar unitats convencionals de superfície.
 • Conèixer el metre quadrat com a unitat fonamental de superfície en el sistema mètric decimal.
 • Emprar les diferents unitats: múltiples i submúltiples del metre quadrat.
 • Conèixer les mesures agràries i les seves equivalències.
 • Emprar la unitat més adient per mesurar una determinada superfície.
 • Veure la necessitat de mesurar la superfície de diferents figures geomètriques.
 • Obtenir les expressions que permeten calcular l’àrea de les diferents figures.
 • Calcular l’àrea del quadrat, del rectangle, dels paral·lelograms, dels trapezis i dels triangles.
 • Resoldre problemes de càlcul d’àrees.
 • Expressar el resultat del càlcul d’una àrea amb la unitat adient segons la unitat de longitud emprada en les dades.
 • Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes de la vida quotidiana.

  Autor: Lluís Bosch Casas ( Adaptació de materials per a l'experimentació del projecte EDA 2008)
 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Año 2006