1r d' ESO


Índex
 

Introducció.
Objectius.

El sistema de numeració decimal,
Perfeccionant la mesura.
Parts d'un nombre decimal.
Lectura i escriptura d'un nombre decimal.
Valor i ordenació de nombres decimals.
Suma de nombres decimals.
Exercici de suma colocant en vertical.
Exercici de suma directament.
Distribueix les sumes.
Vàries sumes en horitzontal.
Resta de nombres decimals.
Exercici de resta colocant els nombres.
Exercici de resta directament.
Distribueix les restes.
Vàries restes en horitzontal.

Activitats d'aplicació (arxiu.xls).

Repàs i reforç d'operacions bàsiques: suma i resta amb decimals
INTRODUCCIÓ


En aquestes dues unitats didàctiques dedicades als nombres decimals es recorden els principals aspectes sobre els nombres decimals i s'ensenyen els algorismes de les quatre operacions bàsiques amb ells. L'alumne és guiat i corregit per l'ordinador practicant els mètodes tradicionals de càlcul.

Tot i que les calculadores estan a l'abast de qualsevol, és fonamental que l'alumne aprengui i sàpiga realitzar per si mateix els algorismes de les operacions bàsiques. Pel nen és un motiu de satisfacció personal saber que és capaç de fer-ho, i ho consolidarà més i millor si ha d'utilitzar-lo amb freqüència.

En totes les activitats els nombres es generen a l'atzar, d'aquesta manera poden ser utilitzades indefinidament ja que cada vegada apareixeran valors diferents. Quan l'alumne realitza bé una activitat apareix el missatge corresponent.

El full d'activitats d'aplicació està en arxiu de full de càlcul, els nombres també es generen aleatòriament. Junt al full d'activitats està el de les seves solucions per què el professor pugui aplicar-lo als seus alumnes i corregir-lo fàcilment.

OBJECTIUS
  • Entendre la utilitat dels nombres decimals.
  • Llegir i escriure un nombre decimal.
  • Comprendre el valor d'un nombre decimal.
  • Ordenar nombres decimals.
  • Realitzar sumes de nombres decimals i naturals.
  • Realitzar restes de nombres decimals i naturals.
           
           
  Eduardo Barbero Corral (adaptat per Bea de la Casa)
 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Año 2008
 
 

Licencia de Creative Commons
Los contenidos de esta unidad didáctica están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.