UNIDADES DIDÁCTICAS

Selección de unidades empregadas

 

Números enteiros

Representación de números na recta

Operacións con enteiros I

Operacións con enteiros II

Potencias

Raíz cadrada

Múltiplos e divisores. Números primos

Fraccións
Números decimais

Fraccións, decimais e porcentaxes

A raíz cadrada

Números reais. Aproximacións

Sistema sesaxesimal

Medida do tempo e dos ángulos

Medición de ángulos

Expresións alxébricas

Interpretación de fórmulas e expresións alxébricas

Monomios e polinomios

Polinomios e polígonos


 

 

     
  José Luis Mayobre Antón