FOLLAS DE TRABALLO

Follas de traballo para os alumnos/as en formato PDF

 
 

1. Números enteiros

2. Fraccións

3. Números decimais

4. Sistema sesaxesimal

5. Expresións alxébricas


 

 

   

 
  José Luis Mayobre Antón