Álxebra
ÍNDICE
 

Introducción

Obxectivos

Os múltiplos dun número.

Os divisores dun número.

Divisores e non divisores dun número

Busca os divisores dun número.

Xogo de múltiplos e divisores.

Criba de Eratóstenes.

Número primo ou composto.

Descomposición factorial dun número.

Máximo común divisor de dous números.

Mínimo común múltiplo de dous números.

Mínimo común múltiplo de tres números.

Múltiplos e divisores. Números primos
INTRODUCCIÓN

Estas actividades están deseñadas como xogo e como pequena investigación matemática.
Os alumnos deben estudiar na clase os conceptos que se mencionan.
Nestas actividades fanse preguntas encamiñadas a ser punto de partida para pequenas investigacións que realizarán os alumnos, o profesor pode suxerir calquera outra e tamén pode aproveitar as iniciativas que xurden dos propios alumnos.

OBXECTIVOS
 • Afianzar os conceptos previamente estudiados en clase:
  - múltiplo dun número,
  - divisor dun número,
  - número primo,
  - número composto,
  - descomposición factorial dun número,
  - máximo común divisor de varios números,
  - mínimo común múltiplo de varios números.
 • Aprender novas estratexias de cálculo.

 • Apreciar o aspecto lúdico e de competición en Matemática.

 • Fomentar a investigación matemática particular do alumno como medio de aprendizaxe.

  Autor:Eduardo Barbero Corral. Traducción ó galego: Edelmiro Gil Díaz e Jesús Castro López
© Ministerio de Educación, Política social e Deporte 2008