1. Fraccions

Simplificació de fraccions

Si divideixes per 2 el numerador i el denominador de Simplificación obtens Simplificación, que és equivalent. Ara pots dividir 9 i 6 entre 3. Obtens Simplificación que no es pot simplificar. És irreductible
En resum : Simplificación que és irreductible.


Si dividim el numerador i el denominador d'una fracció per un mateix nombre, obtenim una fracció equivalent.


Clica aquí per fer exercicis
anterior
següent