1.Fraccions
   Fraccions equivalents
   Simplificació de fraccions
   
2.Fraccions amb el mateix                      denominador
   Reducció a comú denominador
   Comparació de fraccions
   
3.Operacions amb fraccions
   Suma i resta
   Producte
   Quocient
   Potència
   Arrel quadrada
   Operacions combinades
   
4.Aplicacions
   Problemes d'aplicació


RESUM