Red de Buenas PrácTICas 2.0

El portal de l’ITE, dins del programa Escola 2.0, ha creat la xarxa de Bones Pràctiques 2.0 amb l’objectiu d’impulsar l’extensió i l’ús de les TIC com a mitjà didàctic, promovent entre el professorat l’accés als recursos digitals, la difusió de les seves experiències i projectes innovadors, així com la comunicació a través de les xarxes socials.