EDA 2009 EXPERIMENTACIÓN DIDÁCTICA NA AULA

 

UNIDADES DIDÁCTICAS E FOLLAS DE EXERCICIOS

EDA 2009

Experimentación Didáctica na aula

 

  1.- Números Enteiros
   
 1.1   Os números enteiros                                                     Exercicios:   folla111    folla112 
   
 1.2   Operacións con enteiros 1 (Suma e resta)                      Exercicios:    folla121   folla122
 
 1.3   Operacións con enteiros 2 (Multiplicación e división)        Exercicios:    folla131   folla132
   
                                                                                        Repaso de exercicios:   folla101
   

  2.- Potencias e raíces cadradas. Múltiplos e divisores. Números primos. M.C.D. M.C.M.
   
2.1

  Potencias e raíces cadradas                               Exercicios:  folla211   folla212 

   
 2.2   Múltiplos e divisores. Números primos                 Exercicios:  folla221 
   
 2.3   Descomposición factorial. M.C.D. e M.C.M.         Exercicios:  folla231