NOMBRES ENTERS


INTRODUCCIÓ

NOMBRES. 2n ESO  A


 


ÍNDEX

0.- Introducció
00.- Objectius
1.- Introducció als nombres enters
2.- La recta numèrica
3.- L'ordre dels nombres enters
4.- Valor absolut d'un nombre enter
5.- Oposat d'un nombre enter
6.- Suma de nombres enters 
7.- Parèntesi. Expressions senzilles
8.- Operar nombres enters amb parèntesi
8.1.- Primera pràctica de suma amb enters
8.2.- Segona pràctica de resta amb enters
8.3.- Tercera pràctica de suma amb enters
9.- Multiplicació de nombres enters

9.1.-Pràctica de multiplicació d'enters
9.2.-Propietats de la multiplicació d'enters
10.- Divisió de nombres enters
10.1.-Pràctica de divisió d'enters
11.-Operacions Combinades


  En aquesta unitat didàctica abordem  el tema dels nombres enters. 
Aquest és un tema especialment difícil per a l'alumnat fins ara acostumats a treballar amb els nombres naturals i els decimals. Amb els enters apareix una nova dada: el signe que ens aporta nova informació diferent segons el context on s'apliqui. 

Per una altra part, les regles que regeixen les operacions amb nombres enters són regles algebraiques i xoquen en ocasions amb la lògica utilitzada fins el moment. No descansen sempre en una demostració empírica com és el cas de les operacions de nombres naturals.

Aquest conjunt numèric suposa un salt qualitatiu important per a l'alumnat i és la base de molts altres temes.
És important, per tant, que s'exercitin suficientment fins que aconsegueixin dominar-ho. 

Aquesta unitat conté explicacions i exercicis per treballar en classe i repassar els primers conceptes i reprendre els primers pasos en aquest tema. Es pretén reintroduir a l'alumnat en aquest camp numèric.


OBJECTIUS

  • Reconèixer el significat dels nombres enters.

  • Usar nombres enters en diferents contextos.

  • Representar, ordenar i comparar nombres enters

  • Trobar el valor absolut de nombres enters

  • Trobar l'oposat d'un nombre enter. 

  • Sumar i restar nombres enters.

  • Multiplicar i dividir nombres enters

 

  Rita Jiménez Igea
 
© Ministerio de Educación. Año 2005
 
 

Licencia de Creative Commons
Los contenidos de esta unidad didáctica están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.