Álgebra

ÍNDICE
 

Introducción.

Obxectivos.

Concepto de potencia.

Producto de potencias da mesma base.

Cociente de potencias da mesma base,
Potencia de expo
nente 0,
Potencia de expo
nente negativo
.

Potencia doutra potencia.

Potencia dun producto.

Comproba o que sabes.

Xogos de cálculo con potencias.

Descomposición factorial.

AS POTENCIAS
INTRODUCCIÓN

Nas primeiras páxinas dase un repaso ós principais conceptos e propiedades das potencias permitindo que o alumno os descubra intuitivamente ó manipular as esceas.

Seguidamente, noutra páxina o alumno pode comprobar o seu dominio sobre eses conceptos mediante exercicios sinxelos.

Nas páxinas de xogos de cálculo o alumno pode practicar o cálculo mental de multiplicacións e divisións e aplicar os conceptos estudados sobre potencias.

Finalmente lembrase  unha das aplicacións das potencias como é a descomposición factorial dun número.

OBXECTIVOS
 • Afianzar os conceptos previamente estudiados na clase.
  - Concepto de potencia
  - Producto de potencias da mesma base
  - División de potencias da mesma base
  - Potencia de exponente 0
  - Potencia de exponente negativo
  - Potencia duhna potencia
  - Potencia dun producto

 • Practicar o cálculo mental de multiplicacións, divisións e potencias.

  Autor:Eduardo Barbero Corral  Traducción ó galego: Edelmiro Gil Díaz e Jesús Castro López
 
© Ministerio de Educación, Política social e deporte. Ano 2008