IES  LA ROCA                                                     Nom.............................

Departament de Matemàtiques                            Cognom.........................

                                        Data.........................

 

ACTIVITAT 10: MÉS SOBRE LA FUNCIÓ AFÍ

http://descartes.cnice.mec.es

·          UNIDADES DIDACTICAS

·          3r ESO

·          FUNCIÓN AFIN