OPERACIONS AMB EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES

TERMES SEMBLANTS: Diem que dos o més termes són semblants quan tenen la mateixa part literal.

Són semblants:              xy, 4xy, 1/2 xy, -5xy                       No són semblants:         7a, 7b

                                   3a, a/6, -a, 75a                                                                   3x, 2xy

SUMA I RESTA: Per sumar o restar expressions algebraiques sumarem i restarem els termes que són semblants.

2x + 7x - 5x = (2 + 7 - 5)x = 4x

6ab + ab = (6 + 1)ab = 7ab

2x + 5 - x = (2 - 1)x + 5 = x + 5

p + 2q - 10 + 4p - 5q + 2 = (1 + 4)p + (2 - 5)q + (-10 + 2) = 5p - 3q -8 

 

REDUCCIÓ DE TERMES SEMBLANTS: En aquesta escena hi ha diferents expressions algebraiques. Has de sumar o restar els termes que són semblants. 

Assigna el valor 1 al botó Expressió i fes les operacions. Si necessites ajuda, assigna el valor 1 al botó Ajuda. Després assigna el valor 1 al botó Solució per comprovar el resultat. Fes els càlculs en el teu quadern.

Donant valors al botó Expressió podràs repetir l'exercici fins a vuit vegades. Has d'anar en compte assignant el mateix nombre als tres botons (Expressió, Ajuda i Solució). Per a netejar l'escena clica el botó Inici. 

 Escriu totes les operacions en el teu quadern.

MULTIPLICACIÓ: Fixa't en aquests exemples:

2·3x = 6x                                            x·x=x2                              -2x·3x·5x=-30x3

5a·4b =20ab                                     7e·2e=14e2                                         (4/3)z·(1/2)=(4/3)·(1/2)z=(4/6)z=(2/3)z

 PROPIETAT DISTRIBUTIVA:  a·(b+c)=ab+ac

Observa:         2·(x+1)=2·x+2·1=2x+2                5·(a+b+2c)=5a+5b+10c                                                                           

                       4·(5x-3y)=20x-12y                   -(3+a)=-3-a                       

                       -(e+2c-7)=-e-2c+7                    -11·(4-3f)=-44+33f                                                                                         

 

OPERACIONS APLICANT LA PROPIETAT DISTRIBUTIVA: En aquesta escena hi ha  diferents operacions amb expressions algebraiques.  

Efectua les operacions indicades i redueix a termes semblants. Assigna el valor 1 al botó Expressió i fes les operacions. Si necessites ajuda, assigna el valor 1 al botó Ajuda. Després assigna el valor 1 al botó Solució per comprovar el resultat. Fes els càlculs en el teu quadern.

Donant valors al botó Expressió podràs repetir l'exercici fins a vuit vegades. Has d'anar en compte assignant el mateix nombre als tres botons (Expressió, Ajuda i Solució). Per a netejar l'escena clica el botó Inici. 

 Escriu totes les operacions en el teu quadern.

 

   

     


  Montse Gelis Bosch
 
© Ministerio de Educación y Ciencia. Año 2005